نظریه مقاصد الشریعه و تاثیر آن بر حقوق کیفری ایران

پنجشنبه 10 آبان 1397
11:38
دانلود پایان نامه و مقاله

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته حقوق

گرایش جزاوجرم شناسی

عنوان

« نظریه مقاصد الشریعه و تاثیر آن بر حقوق کیفری ایران »

سال تحصیلی 93-1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

«فهرست مطالب»

چکیده ...........................................................................................................................................................1

فصل اول : کلیات تحقیق

1- 1-مقدمه ..................................................................................................................................................3

1-2- بیان مسئله.............................................................................................................................................3

1-3- سوالات تحقیق ...................................................................................................................................3

1-4- فرضیات تحقیق ...................................................................................................................................3

1-5- پیشینه تحقیق .......................................................................................................................................4

1-6- اهداف تحقیق ......................................................................................................................................4

1-7- ضرورت تحقیق....................................................................................................................................4

1-8- روش تحقیق.........................................................................................................................................4

1-9- ساماندهی تحقیق .................................................................................................................................4

فصل دوم:نظریه مقاصدالشریعه

2-1- تعریف مقاصد ......................................................................................................................................8

2-1-1-معنای لغوی مقاصد الشریعه .............................................................................................................8

2-2-2- معنای اصطلاحی مقاصد الشریعه .................................................................................................8

2-2- مقاصد شارع و تقسیم بندی آن ..........................................................................................................9

2-2-1- مقاصد خاص ...............................................................................................................................10

2-2-2- مقاصد جزئی ................................................................................................................................10

2-3- تاریخچه مقاصد ................................................................................................................................11

2-4- اهداف دین..........................................................................................................................................12

2-5- نظریه شاطبی ...................................................................................................................................14

2-5-1- نقد فقها توسط شاطبی ................................................................................................................15

2-5-2- نقد شاطبی ..................................................................................................................................16

2-6- تعمیم نظریه مقاصد ...........................................................................................................................17

2-8-اهداف حقوق.....................................................................................................................................18

2-8- عدالت ..............................................................................................................................................19

2-8-1- عدالت در لغت ...........................................................................................................................19

2-8-2- مفهوم اصطلاحی عدالت ..............................................................................................................20

2-8-3- نقش عدالت در حقوق .................................................................................................................20

2-8-4- عدالت مهمترین مقصود قانونگذار ...............................................................................................21

2-8-5- عدالت یا مجازات ........................................................................................................................23

فصل سوم: مصلحت و پایه های فقهی آن

3-1- تعریف مصلحت ..............................................................................................................................27

3-2- مصالح عالیه.......................................................... .........................................................................27

3-3- ثبات یا تغییراحکام ............................................................................................................................28

3-3-1- احکام ثابت ..................................................................................................................................28

3-3-2- احکام متغییر ................................................................................................................................28

3-3-3- وظیفه مجتهدین ............................................................................................................................30

3-4-تاثیرگذاری مقتضیات مکان وزمان براحکام.......................................................................................30

3-5- راه تشخیص مصلحت ومفسده .........................................................................................................31

3-6- ادله طرفداران تشخیص مصلحت ....................................................................................................33

3-6-1- آیات قرآن کریم ..........................................................................................................................33

3-6-2- سنت .............................................................................................................................................34

3-6-3- اجماع ...........................................................................................................................................34

3-6-4- دلیل عقل ......................................................................................................................................34

3-6-5- سیره ی عقلا ................................................................................................................................36

3-6-6- ولایت فقیه ..................................................................................................................................37

3-7- مصالح مرسله ....................................................................................................................................39

3-7-1- مصالح مرسله از نظر اهل سنت ....................................................................................................39

3-7-1-1-ادله منکرین مصالح مرسله ......................................................................................................40

3-7-1-2-ادله قائلین به مصالح مرسله .....................................................................................................41

3-7-2- شرایط عمل به مصلحت مرسله ..................................................................................................42

3-7-3- انواع مصالح مرسله ......................................................................................................................43

3-7-3-1- ضروریات ...............................................................................................................................43

3-7-3-2-نیازهای غیرضروری ............... ...............................................................................................43

3-7-3-3-تحسینات یا اخلاقیات ............................................................................................................43

فصل چهارم: آثارفقهی وحقوقی نظریه مقاصدالشریعه

4-1- اعدام ..............................................................................................................................................51

4-1-1- زنای با محارم ..............................................................................................................................51

4-1-2- زنای اهل ذمه با زن مسلمان .........................................................................................................52

4-1-3- زنای به عنف ................................................................................................................................52

4-1-4- لواط ............................................................................................................................................52

4-1-5-محاربه ..........................................................................................................................................52

4-1-6- سب النبی ...................................................................................................................................53

4-1-7- ارتداد ..........................................................................................................................................53

4-1-7-1-مرتدفطری ................................................................................................................................53

4-1-7-2-مرتدملی ...................................................................................................................................54

4-1-8- ساحری .......................................................................................................................................55

4-3- قتل عمد ............................................................................................................................................55

4-5- سنگسار .............................................................................................................................................55

4-6- مجازات های دارای کیفر قطع عضو ................................................................................................56

4-6-1-قطع چهارانگشت از دست راست ................................................................................................57

4-6-2-قطع پای چپ ...............................................................................................................................57

4-6-3-قطع دست راست وپای چپ ........................................................................................................57

4-7- مجازات غایت حقوق نیست .............................................................................................................58

4-8-پدیده مجرمانه وواکنش های اجتماعی................................................................................................59

4-9-اثرهرمنوتیک حقوقی ونظریه ی مقاصدی ..........................................................................................60

4-9-1- حکم قطع دست ...........................................................................................................................60

4-10- موارد کاربردکلمه قطع در قرآن .......................................................................................................62

فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری

5-1-جمع بندی .......................................................................................................................................65

5-2-انتقادات...............................................................................................................................................66

5-3-پیشنهادات .......................................................................................................................................66

فهرست منابع ...........................................................................................................................................68

چکیده انگلیسی..........................................................................................................................................72

دانلود پایان نامه


[ بازدید : 3 ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانلود پایان نامه و مقاله است. || قدرت گرفته از DeyBlog.ir
× بستن تبلیغات